wtorek, 1 kwietnia 2014

190! Wiosna, wiosna ach to Ty ! /Spring, spring oh it's you !

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w naszej zabawie na blogu CraftyMoly

Podejmijcie wyzwanie i przyłączcie się do nas aby wspólnie witać ciepłe dni, zielone liście i śpiewające ptaki...

Temat: wyzwania: "Wiosna, wiosna ach to Ty"

Wytyczne: Wykonajcie dowolną pracę w jasnych, ciepłych i wesołych kolorach, zawierającą elementy takie jak: liście, ptak, motyl, itp. jednoznacznie kojarzące się z tematem.


Obowiązkowe materiały: co najmniej jeden stempel lub jedna tekturka Crafty Moly


Czas trwania: rozpoczynamy 1 kwietnia, kończymy 25 kwietnia

Praca musi być nowa, nieopublikowana przed ogłoszeniem wyzwania, wolno zgłosić tylko jedną pracę.Zapraszam do obejrzenia mojej inspiracji:

Once again we invite you to participate in our fun on the blog CraftyMoly 
Take up the challenge and join us to come together to welcome the warm weather, 
green leaves and singing birds ... 

Topic: Challenges: "Spring, spring oh it's you" 

Guidelines: Make the any work in bright, warm and cheerful colors, containing elements such as leaves, bird, butterfly, etc. clearly evocative of the theme. 

Mandatory Materials: at least one punch or one diecut Crafty Moly 

Duration: begin April 1, finishing on April 25 

The work must be new, not published before the announcement of the challenge, must submit only one work. 

Feel free to visit my inspiration:


Pozdrawiam, KoliberArt

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz